Micro Frontend Architecture: Replacing a Monolith from the Inside Out

levelup.gitconnected.com

Làm việc với legacy code là điều không mấy dễ chịu, đặc biệt là với những hệ thống frontend cũ (xài template server-side rendering truyền thống). Trong bài viết, tác giả Zack Jackson đã mô tả quá trình chuyển đổi và cách giải quyết các vấn đề gặp phải khi migrate legacy frontend sang hệ thống micro-frontend mới.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?