Productivity at scale: How we improved build time with Gradle build cache

engineering.linkedin.com

Hệ thống của LinkedIn hiện tại có khoảng 600 microservices với những stack công nghệ khác nhau như Java, Python, C++, . . .etc. Ngoài ra tốc độ tăng trưởng của source code tại LinkedIn cũng rất lớn. Sự phức tạp của toàn bộ hệ thống làm tăng chi phí khi build và deploy service. Đội ngũ engineer của LinkedIn đã chọn cách sử dụng Gradle build cache để cache lại những output khi build nhằm sử dụng lại khi đã xác định input không thay đổi.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?