Understanding Micro Frontends

hackernoon.com

Việc phát triển front-end web application ở một số hệ thống lớn vẫn được xây dựng theo kiến trúc monoliths. Tác giả Öner Zafer đã chia sẻ cách tiếp cận theo hướng "microservices" trong một web app lớn giúp phân tách hệ thống tốt hơn, hiệu quả mang lại tương tự như các back-end microservices. Kỹ thuật này có tên là "Micro Frontends".

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?