Quản lý vùng nhớ Heap hiểu quả hơn với cơ chế dằn bộ nhớ

blog.twitch.tv

Gabage Collector (GC) như mọi người đã biết là một background process hoạt động để giải phóng vùng nhớ không được giải phóng sau khi sử dụng trong Heap. Khi một GC cycle hoạt động, nó sẽ thực thi hai quá trình đó là đánh dấu (mark) và giải phóng vùng nhớ (sweep). Thao tác đánh dấu là thao tác tốn nhiều tài nghiên của CPU nhất. Nếu lựa chọn cho GC hoạt động với tần suất ít hơn, sự đánh đổi là vùng nhớ bị chiếm dụng nhiều hơn. Các Engineer tại Twitch đã ứng dụng một cơ chế dằn để quản lý bộ nhớ hiệu quả hơn, từ đó giảm độ trễ của API viết bằng Golang.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?