Một số lợi ích và ứng dụng của hệ hexadecimal (Thập lục phân) trong kiến trúc máy tính

medium.com

Khi bắt đầu học về Computer Science, khái niệm về hệ thập phân (decimal), hệ nhị phân (binary) và hệ thập lục phân (hexadecimal) sẽ luôn được đề cập trước tiên. Hệ thập phân được con người sử dụng, còn máy tính lưu trữ dữ liệu theo từng bit có giá trị 0 hoặc 1 (hệ nhị phân). Còn hệ thập lục phân (hexadecimal) sẽ có thể ứng dụng vào những vấn đề gì? Hiệu quả nó mang lại như thế nào so với hệ nhị phân ?

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?