Thiết kế Quotas microservice để hạn chế sự chiếm dụng tài nguyên hệ thống

engineering.grab.com

Trong kiến trúc microservice, những service giao tiếp với nhau thông qua API. Khi hệ thống đột ngột phải xử lý số lượng khổng lồ request, thì các service có thể sẽ chiếm dụng tài nguyên của hệ thống (CPU, RAM, etc) do các service gọi lẫn nhau quá nhiều. Do vậy, đội ngũ Engineer của Grab đã phải thiết kế một service đặc biệt tên là Quotas (sử dụng Apache Kafka) nhằm ngăn chặn sự chiếm dụng tài nguyên này xảy ra đột ngột .

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?