The Friendship That Made Google Huge

www.newyorker.com

Một bài viết khơi gợi nhiều cảm hứng kể về quá trình giải quyết những bài toán engineering quan trọng giúp Google từng bước scale hệ thống của họ ngày càng lớn. Bài viết cũng góp phần giải thích cho câu hỏi tại sao để scale những hệ thống lớn, phức tạp, bạn cần phải nắm vững kiến thức nền tảng và đào sâu, hiểu biết đến từng "bit".

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?