QA Engineer có thể giúp cải thiện chất lượng phẩm mềm như thế nào ?

www.eventbrite.com

Kiểm định tính năng sản phẩm phần mềm là quan trọng. Tuy nhiên quá trình kiểm định phần mềm chỉ là một trong những yếu tố đánh giá chất lượng một sản phẩm mà thôi và một QA Engineer có thể đóng góp nhiều hơn vào một dự án phần mềm ngoài công việc kiểm định chức năng của phần mềm.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?