Introducing ksqlDB

www.confluent.io

ksqlDB là một loại database hướng tới việc streaming data dựa trên truy vấn SQL. Nó sử dụng kafka hay 1 RDBMS khác làm nguồn cung cấp dữ liệu. Giúp đồng bộ các dữ liệu cần streaming tới application. Ngoài ra việc cung cấp 2 loại query là pull/push cũng giúp đơn giản hóa việc xây dựng & kiến trúc tầng ứng dụng cần tính real-time.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?