SQL Planning: Parser & Optimizer

medium.com

Một số distributed database được xây dựng với sự kết hợp của phần cú pháp SQL và hệ thống lưu trữ dưới dạng key-value, có thể kể đến như Cockroach DB, TiDB, …

Trong bài viết này giúp làm rõ một số vấn đề sau:

  • Cách thức câu SQL query được chuyển đổi thành cú pháp key-value.
  • Quá trình phân tích câu query thành cây cú pháp trừu tượng.
  • Quá trình tối ưu hóa câu query trước khi được thực thi.
  • Làm thế nào một Distributed database (như TiDB) xử lý quá trình này.

Một bài viết chất lượng tới từ team ZaloPay.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?