Vietnam Frontier Summit - Sự kiện công nghệ tiên phong của năm

www.facebook.com

Với sự bảo trợ của Bộ KHCN, Vietnam Frontier Summit 2018 là sự kiện khởi nghiệp công nghệ tiên phong lớn nhất Việt Nam. Hơn 2000 cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp và tổ chức sẽ tham gia Vietnam Frontier Summit để chia sẻ kiến thức về công nghệ tiên phong như AI, VR/AR, Blockchain, IoT & thảo luận về sự ảnh hưởng của các công nghệ này vào các ngành nghề kinh doanh khác. 

Các công nghệ sẽ được thảo luận trong sự kiện: AI, VR/AR, Blockchain, IoT

Các lĩnh vực được đề cập trong sự kiện: Tài chính ngân hàng, Nông nghiệp, Giao thông/Logictics, Bất động sản, Y tế, Bán lẻ. 

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?