Rust, Servo và Stylo - Câu chuyện xây dựng Firefox Quantum

bholley.net

Trong số Grokking Newsletter tuần trước, chúng ta đã đề cập tới Firefox Quantum, một nền tảng kiến trúc mới của Firefox. Trong bài viết này sẽ giới thiệu với các bạn về Stylo, một Advanced Rendering Engine mà Mozilla xây dựng trên nền tảng Rust, và được ship trong Firefox Quantum lần này.

Mozilla xây dựng Rust để thay C++, Servo thay cho Gecko, và Stylo (built trên Rust) thành 1 advanced CSS rendering engine.

Một bài viết về lịch sử xây dựng Firefox Quantum hay gửi đến các bạn.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?