Best Practices for Event-Driven Microservice Architecture👩‍💻👨‍💻

dev.to

Ngày càng nhiều hệ thống đang chuyển dần sang mô hình SOA hoặc microservices. Trước đây, việc giao tiếp giữa các service thường được thực hiện thông qua REST. Ngày nay, ngày càng nhiều projects đã và đang chuyển sang mô hình event-driven để thay thế REST. Hãy cùng đi sâu vào những ưu và nhược điểm của kiến trúc phổ biến này.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?