Faktory - Background Job System từ tác giả của Sidekiq (English)

www.mikeperham.com

Mike Perham, tác giả của Sidekiq (thư viện background worker nổi tiếng trong Ruby/Rails), vừa cho ra đời 1 thư viện background job framework mới, có thể chạy trên mọi ngôn ngữ lập trình.

Faktory được viết hoàn toàn bằng Go, không cần Redis để chạy, và mục tiêu là language-agnostic hơn những thư viện khác.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?