How Rust optimizes async/await

tmandry.gitlab.io

Rust đã được cộng đồng phát triển xây dựng cơ chế xử lý bất đồng bộ async/await. Tuy nhiên cơ chế async/await của Rust gặp những vấn đề về việc sử dụng một lượng lớn bộ nhớ vì vậy cần phải có những cơ chế giúp tối ưu. Quá trình xây dựng cơ chế async/await đi kèm với cải tiến về việc sử dụng bộ nhớ được một tác giả trình bày trong bài viết này.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?