Transactional Memory

berb.github.io

Khái niệm một transaction trong database là tập hợp những thao tác đọc ghi những row data mà nó tách biệt với những transaction khác. Với memory, khái niệm transaction memory cũng được thiết kế với mục đích tương tự với đối tượng là thread.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?