Using Events to build evolutionary architectures - Noteworthy - The Journal Blog

blog.usejournal.com

Ngày nay, một trong những yêu cầu bắt của một hệ thống phần mềm là phải đáp ứng những thay đổi (change request) diễn ra thường xuyên, các tính năng mới cần được thêm vào liên tục và thay đổi nhanh chóng. Ở mức độ code, chúng ta có nguyên tắc SOLID. Với quy mô lớn như việc thiết kế kiến trúc, chúng ta cũng có thể có được điều này bằng việc thiết kế một kiến trúc tiến hóa dựa trên event.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?