Apache Kafka lên version 1.0

www.confluent.io

Kafka, distributed message stream service nổi tiếng, được phát triển bởi Jay Kreps ở LinkedIn vừa lên phiên bản 1.0 sau 7 năm tròn. Bài viết round up lại những thành quả đạt được trong 7 năm, nói về độ hoàn thiện của phiên bản 1.0 (từ message queue trở thành data streaming platform).

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?