An upside-down approach to GCC optimizations

developers.redhat.com

Hiện tại, những phiên bản GCC đang sử dụng cách tiếp cận top-down từ trên xuống để phân tích mã nguồn và tối ưu nó trong quá trình vận hành. Cách tiếp cận này đòi hỏi mã nguồn phải được phân tích từ trên xuống dưới để có thể tối ưu được. Khi có sự thay đổi trật tự sắp xếp của một đoạn mã thì cách tiếp cận top-down sẽ không hiệu quả. Một nhóm phát triển GCC (Ranger) của Red Hat thì đang sử dụng một cách tiếp cận upside-down. Hướng tiếp cận giải quyết những vấn đề mà top-down không giải quyết được khi thay đổi mã nguồn.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?