Microservices Observability with Distributed Tracing.

medium.com

Một bài toán được đặt ra là khi hệ thống của bạn bị lỗi, bạn phải biết được lỗi xảy ra ở đâu, quá trình xảy ra lỗi như thế nào, những services nào đã được thực thi để dẫn tới lỗi. Bài toàn càng trở nên phức tạp hơn trong hệ thống microservices khi mà một request của user có thể được xử lý bởi nhiều services độc lập với nhau. Do đó cần thiết phải có một giải pháp cho việc giám sát hệ thống. Bài viết sau cung cấp một giải pháp đơn giản bằng cách ứng dụng OpenTracing.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?