Deriving Data Structures

www.ebayinc.com

Bắt đầu từ array, linked-list, hash, những cấu trúc dữ liệu đang dần dần tiến hoá thành các cấu trúc dữ liệu phức tạp hơn để phục vụ cho nhiều bài toán khác nhau. Trong bài viết này, tác giả chia sẻ góc nhìn của mình về lý do và nhu cầu dẫn đến sự tiến hoá này.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?