How Shopify Manages Petabyte Scale MySQL Backup and Restore

engineering.shopify.com

Tại Shopify, các kỹ sư điều hành một nhóm lớn các máy chủ MySQL, với nhiều bộ shards trải rộng trên ba khu vực Google Cloud Platform (GCP). Với kích thước quy mô petabyte và mức độ quan trọng của dữ liệu, họ cần một giải pháp sao lưu và khôi phục mạnh mẽ và hiệu quả. Họ đã giảm đáng kể Recovery Time Objective (RTO) xuống dưới 30 phút bằng cách thiết kế lại các công cụ để sử dụng ảnh chụp nhanh dựa trên đĩa.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?