Bạn có đang quá tự tin

ndaidong.xyz

Trong bài viết của mình, anh Dong Nguyen giải thích về đồ thị Dunning-Kruger, một cách minh họa cho sự thay đổi mức độ tự tin trong quá trình học hỏi của một người khi tiếp cận một lĩnh vực mới. Cùng tham khảo bài viết để rút tỉa bài học kinh nghiệm cho mình nhé.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?