Dijkstra's Banker's Algorithm

www.hackerearth.com

Deadlock State là một trạng thái không an toàn tất cả process đều giữ tài nguyên mà chúng đang sử dụng và yêu cầu thêm tài nguyên của nhau. Để tránh rơi vào trạng thái deadlock, thuật toán Banker được tạo bởi Dijkstra nhằm cấp phát tài nguyên hợp lý cho những process yêu cầu.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?