GRIT: a Protocol for Distributed Transactions across Microservices

tech.ebayinc.com

GRIT là một giao thức được phát triển bởi eBay, nó được tạo ra để giải quyết vấn đề write/read transaction trên hệ thống phân tán với kiến trúc Microservice. Bằng việc kết hợp ý tưởng của OCC(optimistic concurrency control), 2PC (two-phase commit) và deterministic database, GRIT đảm bảo được tính chất ACID và đem lại hiệu năng cao cho hệ thống vốn được xây dựng từ các loại cơ sở dữ liệu khác nhau.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?