Chia sẻ của kỹ sư công ty Yelp về tối ưu hệ thống gồm MySQLStreamer, MySQL, Apache Kafka

engineeringblog.yelp.com

Yelp là một ứng dụng cung cấp thông tin tìm kiếm về nhà hàng, khách sạn được thành lập vào năm 2004. Hiện nay, hệ thống data pipeline của Yelp đang xử lý hàng triệu message từ những thay đổi trong MySQL. Đội ngũ engineer của Yelp xây dựng MySQLStreamer là một công cụ streaming dữ liệu từ MySQL, và trong quá trình xây dựng, họ phải xử lý vấn đề tối ưu hệ thống. Một engineer đã chia sẻ những bước mà họ đã thực hiện nhằm phân tích, thu thập thông tin vận hành để tìm ra bottleneck của hệ thống, đồng thời đề cập đến những phương pháp khắc phục.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?