Ứng dụng của Insertion Sort

discuss.grokking.org

Tại sao Insertion Sort có độ phức tạp O(n^2) lớn hơn của Merge Sort và Quick Sort vẫn được sử dụng trong thực tế?

Mời các bạn lựa chọn đáp án đúng dưới đây và tham gia thảo luận tại forum Grokking nhé.

  • A - Insertion Sort có tốc độ nhanh hơn trong 1 số bài toán sắp xếp cụ thể.
  • B - Insertion Sort được sử dụng thay mergesort, quicksort khi kich thước mảng đủ nhỏ.
  • C - Insertion Sort được sử dụng khi cần stable sort.
  • D - Insertion Sort được sử dụng khi cần inplace sort.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?