MDDV White Paper

tech.pic-collage.com

Mô hình thiết kế ứng dụng MVC (Model - Controller - View) rất phổ biến trong lĩnh vực thiết kế web app. Người dùng sẽ tương tác với giao diện (View), những request sẽ được Controller xử lý và thay đổi Model. Tuy nhiên, khi web app ngày càng mở rộng, logic xử lý sẽ càng phức tạp hơn, đôi khi nhiều Controller phải giao tiếp chồng chéo với nhau, dẫn đến rất khó để phát triển thêm và bảo trì. Có một mô hình được đưa ra gần đây nhằm đưa ra một kiến trúc phù hợp hơn với những Vì vậy, người ta đã thiết kế và đưa một mô hình gọi là Model-Domain-View (MDDV). 

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?