Murmur3 hash

www.sderosiaux.com

Murmur3 hash là loại hash được sử dụng trong các cấu trúc dữ liệu dạng probabilistic data structure như Bloom Filter, HyperLogLog, ... hay thuật toán Consistent Hashing. Nó được cải tiến từ hai phiên bản trước, với mục tiêu là đơn giản và hiệu quả, phân tán dữ liệu tốt. Bài viết này sẽ đưa ra một số ví dụ có thể áp dụng murmur3 hash.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?