The USE Method

www.brendangregg.com

Khi bạn có những tài nguyên phần cứng như CPU, RAM, Storage, trong quá trình hệ thống vận hành bạn cần những thông số để phân tích khả năng xử lý mà nguồn tài nguyên có thể cung cấp. Có một phương pháp đưa ra 3 yếu tố để đánh giá từng loại tài nguyên phần cứng gọi là USE (Utilization - Saturation - Error).

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?