The Many Meanings of Event-Driven Architecture - Martin Fowler

www.youtube.com

Event-Driven Architecture ngày càng phổ biến và đóng vai trò quan trọng trong các ứng dụng lớn đặc biệt là các ứng dụng được triển khai theo mô hình micro-services. Tuy nhiên event-driven không có một khái niệm cụ thể, mỗi công ty implement theo một cách khác nhau. Martin Fowler đã đưa ra các patterns phổ biến trong event-driven architecture.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?