Consistent Hashing

www.tom-e-white.com

Một bài toán backend được đặt ra như thế này:

Một hệ thống những server sẽ cache dữ liệu từ những request của người dùng lại để tăng tốc độ truy xuất, giảm thiểu tải trên database. Mỗi dữ liệu truy xuất được cache trên các server khác nhau tùy theo request được forward đến server nào.

Trong quá trình vận hành của hệ thống, một cache server X có thể bị loại bỏ khỏi hệ thống, những thông tin trên server đó phải chuyển sang những server khác. Nhưng những service khác lại vẫn được chỉ thị truy cập đến cache server X (đã bị loại bỏ) trả về kết quả cho người dùng. Vì vậy, cần có một cơ chế cache phù hợp để giải quyết vấn đề này, và Consistent Hashing được nghiên cứu và áp dụng.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?