Kết hợp luồng xử lý batching và streaming data của kiến trúc Lambda.

engineering.linkedin.com

Kiến trúc lambda có nhược điểm là cần phải bảo trì hai code base khác nhau (batch processing và streaming) cho cùng một tác vụ. Đội ngũ vận hành sẽ phải bỏ nhiều hơn thời gian để xử lý khi vấn đề xảy ra để đảm bảo cả hai luồng xử lý batching và streaming đều hoạt động bình thường. Tác giả Khải Trần, Engineer tại Linkedin, đã chia sẻ cách mà đội ngũ Engineer của LinkedIn đã kết hợp hai luồng xử lý này vào với nhau, khắc phục nhược điểm này của kiến trúc Lambda.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?