Hệ thống gợi ý địa điểm du lịch, sự kiện của Airbnb

medium.com

Airbnb đã xây dựng một hệ thống giúp người sur dụng có thể biết được những thông tin về những sự kiện, địa điểm đặc biệt tại sẽ diễn ra ở những nơi mà họ muốn đến. Bằng cách xây dựng một đồ thị về thông tin của một điểm liên kết với nhau dựa trên mô hình máy học, hệ thống sẽ đưa ra gợi ý cho người dùng. Đồ thị thông tin này (Knowlegde Graph) gồm 3 thành phần chính là

Graph Query API - truy xuất thông tin.

Graph Storage - tổ chức lưu trữ dữ liệu thông tin.

Storage Mutator - Cho phép thay đổi , cập nhật dữ liệu không gây ảnh hưởng đến hệ thống.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?