Vì sao không thể loại bỏ tính chất Partition tolerance khi thiết kế hệ thống phân tán

codahale.com

Tiến sĩ Eric Brewer phát biểu trong định lý CAP nổi tiếng của mình rằng: Trong 1 hệ thống phân tán, chúng ta chỉ có thể lựa chọn 2 trong số 3 tính chất: Consistency, Availability và Partition tolerance.

Tuy nhiên bài viết sau đưa ra ý kiến cho rằng Partition tolerance là không thể loại bỏ được. Do đó cái chúng ta phải lựa chọn chính là giữa ConsistencyAvailability.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?