Cape Technical Deep Dive – Dropbox Tech Blog

blogs.dropbox.com

Cape là một framework được phát triển bởi team Dropbox giúp xử lý sự kiện bất đồng bộ thời gian thực một cách chính xác ở quy mô lớn. Một vài con số về framework này:

  • Đang chạy trên hàng ngày servers trên khắp các lục địa
  • Đăng ký hơn 30 nhóm sự kiện với tần suất 30.000 event/s
  • Xử lý 150.000 jobs/s
  • Hơn 95% sự kiện được xử lý dưới 1 giây

Framework này được thiết kế như thế nào?

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?