Waltz - Write-Ahead Log dành cho hệ thống phân tán

wecode.wepay.com

Khi xây dựng một hệ thống phân tán xử lý những phiên giao dịch tiền cho khách hàng của Wepay, vấn đề về serializable consistency là một yếu tố bắt buộc phải giải quyết. Nhóm phát triển Waltz đã chọn cách ghi nhận sự thay đổi data vào Waltz trước khi cập nhật vào database, để Waltz trở thành single source of truth, từ đó xử lý vấn đề đồng bộ data giữa những database. Kết hợp với cơ chế Optimistic Locking, Waltz đã giải quyết vấn đề race condition và cả vấn đề duplicate message.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?