Thiết kế hệ thống vận hành có tính chịu lỗi cao của Grab (Phần 1): Cơ chế Rate-Limiting

engineering.grab.com

Đội ngũ engineer của Grab đã trình bày cơ chế Circuit Breaker và retries nhằm ngăn chặn request gọi đến một service đang gặp vấn đề. Bài blog này (Phần 1) sẽ trình bày về thiết kế cơ chế Rate-Limiting ở client và server side nhằm hạn chế số lượng request gửi đến service nào đó trong một khoảng thời gian nhất định.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?