Grokking #29 - Building Realtime Metrics Platform at LinkedIn

www.facebook.com

Event tiếp theo của Grokking sẽ là techtalk của anh Khải Trần nói về hệ thống data pipeline của LinkedIn được dùng để thu thập hàng trăm triệu messages mỗi ngày, và cách họ chạy hệ thống real-time processing để thống kê lượng dữ liệu này cho mục đính metrics monitoring.

Speaker: Khai Tran, Staff Software Engineer - LinkedIn.

  • Hiện đang là staff software engineer ở LinkedIn, phụ trách hệ thống metrics monitoring system. Trước đây từng làm ở Amazon AWS và Oracle.
  • PhD, University of Wisconsin-Madison, nghiên cứu về Database Systems.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?