Grokking TechTalk #31: Asynchronous Communications at Work

www.facebook.com

Speaker Huy Nguyễn - CTO Holistics.io

Trong event lần này, anh Huy sẽ trình bày những vấn đề khi sự dụng các chat tool như Slack, Telegram, etc. để giao tiếp trong công việc giữa những thành viên trong một nhóm và giữa các nhóm khác nhau trong một tổ chức. Đồng thời, anh Huy cũng giới thiệu cách giao tiếp và truyền đạt thông tin hiệu quả mà team Engineering của Holistics đang sử dụng.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?