Grokking Workshop #11: NodeJS based serverless on AWS

www.facebook.com

Kiến trúc Serverless đang trở nên ngày càng phổ biến. Việc áp dụng nó sẽ giúp cho bạn có thể triển khai được các tính năng nhanh và hiệu quả.

Trong workshop lần này, chúng ta sẽ được giới thiệu những kỹ thuật cơ bản để sử dụng kiến trúc serverless như log, debug, deploy. Bạn cũng sẽ được làm quen với việc xây dựng 1 CRUD web api sử dụng API Gateway và AWS lambda. Ngoài ra, bạn cũng sẽ được giới thiệu thêm về cách hỗ trợ authentication cũng như có một bài thực hành xây dựng tính năng xử lý ảnh đơn giản sử dụng kiến trúc Serverless.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?