Uber giải quyết vấn đề lưu trữ thông tin về chuyến đi như thế nào ?

eng.uber.com

Trong hệ thống của User, dữ liệu về thông tin chuyến đi được lưu trữ theo format JSON. Format này chiếm rất nhiều dung lượng, ước tính với 1 triệu chuyến đi được tạo ra hằng ngày tương đương 20 GB, một host sẽ đầy dung lượng (1 TB) chỉ trong vòng 30 ngày. Để giải quyết vấn đề cực kỳ quan trọng này, đội ngũ Engineer Uber đã thử nghiệm lần lượt những thuật toán nén dữ liệu khác nhau. Quá trình đáng giá từng thử nghiệm, kết quả và giải pháp cuối cùng Uber đã chọn được trình bày trong bài viết này.

Các bài viết khác liên quan đến chủ đề Database optimization.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?