The XY Problem

xyproblem.info

Khi bạn đang giải quyết một vấn đề A nào đó, bạn nghĩ ra một giải pháp B và bạn cho rằng giải pháp B là đúng. Bạn hỏi người khác về cách thực thi giải pháp B thay vì chính hỏi về vấn đề gốc là A. Và người giúp bạn lại không hiểu vì sao bạn lại hỏi họ giải pháp B. Bạn tốn thời gian, cả ngừơi giúp bạn cũng tốn thời gian mà không thể giúp bạn được vì vấn đề bạn gặp là A, chứ không phải cách thực thi giải pháp B. Đây là một trong những vấn đề mà hầu hết những bạn Junior đều mắc phải mà không nhận ra.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?