Kết hợp những datatabase model trong kiến trúc Microservice

kipalog.com

Hãy hình dung bạn muốn xây dựng một website bán hàng. Khách hàng được tìm kiếm thông tin và đặt hàng. Với một kiến trúc cơ bản thì sẽ bao gồm 1 Webserver và 1 relational database ở phía sau (Postgres, MySQL, ...). Tuy nhiên nhu cầu khách hàng tìm kiếm sản phẩm là rất nhiều, và với 1 request tìm kiếm sản phẩm từ khách hàng tương ứng với 1 câu truy vấn vào database, như vậy khi số lượng người dùng tăng lên, kiến trúc này sẽ không còn đáp ứng nhu cầu. Vì vậy cần kết hợp những loại database khác như Elasticsearch, MongoDB, ...

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?