Fast key-value stores: an idea whose time has come and gone

blog.acolyer.org

Các ứng dụng scale tốt thường sử dụng store lưu trữ có những đặc tính remote, in-memory, key-value (RInK). Những store RInK như Redis hay Memcached đã trơ nên phổ biến bởi chúng cung cấp khả năng: truy vấn nhanh, expire sau khoảng 1 thời gian. Nhưng liệu sử dụng RInK lúc nào cũng mang lại performance và latency tốt?

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?