Exercism

exercism.io

Exercism giúp bạn học những ngôn ngữ lập trình hiện nay bằng cách làm những bài tập nhỏ và submit lên trang Exercism.io. Bạn có thể cài đặt CLI tool để download bài tập và submit code lên bằng command line. Ngoài ra bạn cũng có thể chọn mentor để hướng dẫn cho bạn.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?