Khái niệm Single-table inheritance và polymorphic associations trong Rails

medium.freecodecamp.org

Khi thiết kế model cho một ứng dụng, chúng ta sẽ phải định nghĩa quan hệ giữa những model đó. Và khi độ phức tạp của ứng dụng ngày càng lớn, định nghĩa mối quan hệ giữa những model này sẽ càng phức tạp hơn. Rails Framework có hai cơ chế là Single Table Inheritance và Polymorphic Assosiation để giải quyết vấn đề này.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?