Demystifying Conway's Law | ThoughtWorks

www.thoughtworks.com

"Một hệ thống được thiết kế bởi một tổ chức sẽ chịu sự tác động rất lớn từ cách các bộ phận trong tổ chức đó giao tiếp với nhau." - Đây là một định luật được đúc kết bởi Melvin Conway, một nhà khoa học máy tính người Mỹ.

Mệnh đề này góp phần giải thích tại sao, nếu công ty bạn đang phát triển rất nhanh và đang hướng về xây dựng hệ thống có tính module hoá cao và ít kết dính thì bạn cần phải thay đổi mô hình tổ chức team của mình thành nhiều team nhỏ và độc lập.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?