Neural networks and deep learning

neuralnetworksanddeeplearning.com

Trong lĩnh vực deep learning, thường chúng ta gặp nhiều sách giải thích về các thuật toán nhưng ít khi gặp những hướng dẫn về cách cài đặt các thuật toán, chương trình.

Cuốn sách miễn phí này sẽ giúp các bạn hiểu sâu về cách hoạt động của các thuật toán Neural network và Deep learning và cách cài đặt các thuật toán này bằng Python.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?