Close Encounters of The Java Memory Model Kind

shipilev.net

Memory Model là một khái niệm không hề dễ chịu ở bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào. Nếu không tìm hiểu kỹ, sẽ dễ dàng dẫn tới việc hiểu sai, hiểu nhầm.

Trong bài viết này, tác giả đã chia sẻ những hiểu lầm thường gặp về Java Memory Model, đi kèm với những ví dụ cụ thể ngắn gọn và dễ hiểu và có thể thực hành dễ dàng.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?